شیلنگ راست بخاری پراید کاربراتور | شلنگ سمت راست بخاری پراید کاربراتری